ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.


Zahtjev koji podnosite Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Jastrebarsko mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Službenik za zaštitu podataka GDCK Jastrebarsko je Dunja Vlašić.

Ostvarivanje prava

Kako bismo vam omogućili lakše ostvarivanje vaših prava na našim internetskim stranicama, objavili smo obrasce zahtjeva koje možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade


Kako stupiti u kontakt s nama?

Svoj zahtjev možete uputiti Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Jastrebarsko na sljedeći način:

a) redovnom poštom na adresu:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA JASTREBARSKO
n/p službenika za zaštitu podataka
Vladka Mačeka 2
10450 Jastrebarsko, Republika Hrvatska

ili

b) e-mailom na adresu: info@crvenikrizjastrebarsko.hr

Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.

Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka 

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14 (u nastavku teksta: AZOP).

Obavještavamo vas da AZOP-u možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Dodatne informacije 

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka mogu se zatražiti od službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Crvenog križa na e-mail adresu: info@crvenikrizjastrebarsko.hr

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Službenikom za informiranje određuje se Dunja Vlašić.
Kontakt:
 info@crvenikrizjastrebarsko.hr

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Jastrebarsko:

Zakonska regulativa

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija